Návrh na vyloučení Okresního soudu v Prostějově a návrh obnovy ústavních stížností Dušana Dvořáka

První závěrečná řeč Dušana a Radomíry Dvořákových 

ze dne 26.10.2010 u absolutnězkorumpovaného 

OS v Prostějově v prvním z osmi trestních řízení 

sp. zn. 2 T 104 /1010 je doložena ZDE Advokátní kancelář Mgr. Milan Popelkanám. T.G. Masaryka 11, 796 01 Prostějovtel/fax.: 582334069, e-mail: ak.popelka@seznam.czIČ: 66247713, ev.č. ČAK – 8728                                                                                 
Okresnímu soudu v Prostějově         ke sp.zn.: 2 Nt 1151/2014


dříve obviněný: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale bytem Ospělov 6, 798 55  Ludmírov - Ospělov


Obhájce:            Mgr. Milan Popelka, advokát se sídlem nám. T.G.Masaryka 11 v Prostějově

                                                                                   


Stížnost obviněného


                                                                                  proti usnesení OS v Prostějově č.j.


2 Nt 1151/2014-942  ze dne 4.7.2017


                                                                            
      dvojmo
                                                                               

   přílohy dříve obviněného      

                                                                        
            Ve shora uvedené trestní věci podávám v řádné lhůtě proti usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j.  2 Nt 

1151/2014-942 ze dne 4.7.2017, kterým byly zamítnuty 


návrhy na povolení obnovy řízení ve věci 2Nt 1151/2014 a 3Nt 1151/2014 (kteréžto věci byly spojeny usnesením ze 

dne 18.10.2016) tuto

stížnost:            Napadeným usnesením soud dle § 283 písm. d) tr.řádu zamítl návrh na povolení obnovy řízení, směřující 

proti usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 15.4.2014, č.j. 2Nt 1151//2014-80, které nabylo právní moci ve 

spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20.5.2014, č.j. 8 To 198/2014-114, dne 20.5.2014, a proti 

usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 26.5.2015, č.j. 3Nt 1151/2014-411, které nabylo právní moci ve 

spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 14.10.2015, sp.zn. 5 To 317/2015, dne 14.10.2015.
           

 Soud v napadeném usnesení konstatuje, že tu nejsou žádné nové skutečnosti či důkazy, které by povolení obnovy 

odůvodnily. Mnou uváděné námitky měly být projednány již dříve v citovaných spisech a předchozích věcech u 

soudů. Jedinou novou věcí pak měla zůstat námitka spočívající v novém přezkumu mého psychického stavu 

v návaznosti ana řízení vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 5Nt 111/2016 a související zpracovaný 

posudek MUDr. Jiřího Švarce.
         
   S argumenty soudu prvního stupně se v žádném případě neztotožňuji, považuji je za nesprávné, nepřiléhavé, proti 

mně zcela zaujaté, a proto podávám tuto stížnost.
          
  Znovu poukazuji zejména na

1) Nevymahatelný trestní předpis z důvodu neoznámených novelizací technických předpisů výroby konopí jako léku a 

nutnost položit předběžné otázky Soudnímu dvoru, neboť není pravdou, že je konopí prekurzor a není pravdou, že 

zákon o návykových látkách a léčivech není technickým předpisem a údajně nepodléhá oznamovací proceduře 

zavedení do databáze TRIS, důkazy v příloze.


2) Neexistence právního předpisu a judikatury k metodice měření obsahu THC v konopí, viz předseda NS ČR 

na http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/ a nevyrovnání se s netrestností skutku dle judikatury Josemans (viz předběžné 

otázky) a §§ 28 a 31. odst. 1 trest. zákoníku a spáchanými zločiny doloženými ve spisu v trestních podnětech ze dne 


6.9.2010 (Konopí je lék,z.s.), 11.5.2011 (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s.  a Art Language Factory,z.s. - zřizovatelé 

Edukativní konopné kliniky, EKK) a 14.5.2016 (zřizovatelé EKK v právním zastoupení Cannabis is The Cure,z.s. a 

supervizi Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s.) zakázaných vždy vyšetřovat.

3) Posudek PN Bohnice ve spisu ze dne 12.12.2016 vyloučil, že bych byl neschopen v letech 2008 - 2016 prokázat, že 

konopí není prekurzor a žaloba byla stažena právě pro tuto údajnou nezpůsobilost - prokázat, že konopí není 

prekurzor. 

Ve věci dále namítám podjatost všech soudců Krajského soudu v Brně, a to s přihlédnutím k opakovaným 

rozhodováním v mých trestních věcech, kdy nejsou respektovány v zásadě veškeré mé námitky, zejména pak 

týkající se dosavadních tvrzení soudů o tom, že konopí je prekurzor, což je v rozporu se všemi dostupnými 

odbornými názory a právními předpisy. Navrhuji tedy výslovně, aby došlo k vyloučení všech soudců Krajského 

soudu v Brně z rozhodování v této věci.


S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby Krajský soud v Brně napadené usnesení zrušil a obnovu řízení ve 

věci povolil, případně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému rozhodnutí ve věci.


V Prostějově dne 11. srpna 2017

                                                                                              Mgr. Dušan Dvořák