Opakované usnesení z neveřejného jednání soudkyně Ivony Otrubové o pokutě 10.tisíc Kč zakázané dát OSZ a Policii Dušanu Dvořákovi v přikazujícím rozsudku Nejvyššího soudu


Námitka k rozhodnutí OS Prostějov ze dne 21.9.2016 č.j. 3 Nt 1151/2014 a ustanovení advokátky ex.offico JUDr. Eva Váňové 

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6


Okresní soud v Prostějově

Námitka k rozhodnutí OS Prostějov ze dne 21.9.2016 č.j. 3 Nt 1151/2014 a ustanovení advokátky ex.offico JUDr. Eva Váňové


Dne 2.9.2016  mne v řízení č.j. 0 Nt 820/2011 advokátka Komárová, sestra advokátky Váňové informovala, že nesplní můj pokyn ze dne 25. 8. 2016 ve věci pokuty 10.000,- Kč zakázané mi dát Nejvyšším soudem, což soudkyně Otrubová   v řízení  č.j. 0 Nt 820/2011 nerespektovala. Viz NS č.j. 3 Tz 1/2012: “Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného.

Informovala mne, že studiem spisu 2.9.2016 zjistila, že soudkyně Otrubová dne 29.8.2016 rozhodla nepovolit obnovu řízení č.j. 0 Nt 820/2011 a že když jsem ten, kdo upozorňuje na fakt, že její otec expředseda soudu Váňa důvodně podezřelý z participace na organizovaném zločinu, nebyla by mi dobrou advokátkou a vyloučila se z řízení, za což si naúčtovala přes 2 tisíce Kč, což z části OS Prostějov neuznal, ve zbylé části jsem neuznal já. To, že je dcerou podezřelého zločince jsem nevěděl. 

Vzhledem k tomu, JUDr. Eva Váňová je s největší pravděpodobností asi rovněž rodinným příslušníkem podezřelého důvodně Váni a proces č.j. 3 Nt 1151/2014 to prokáže, asi by bylo nevhodné, aby si něco od OS Prostějov účtovala na mé triko jako její příbuzná Komárová, a žádám ji vyloučit.
 
V příloze posílám důkazy k doložení organizovaného zločinu, krytého i soudruhy v Praze a Brně. 


Pro vždy žádám v ex offo vyloučit tyto prostějovské advokáty:
Mgr. Tomáš Kotrys
JUDr. Tamara Vránová
JUDr. Petr Zavadil
Mgr. Olga Hudcová
Mgr. Milan Popelka
Mgr. Petra Komárová
JUDr. Pavel Kvíčala
JUDr. Eva Váňová
JUDr. Josef Augustin


Naopak nežádám vyloučit tyto prostějovské advokáty:
Mgr. Miroslav Burget
JUDr. Ivo Pavlů. 


S pozdravem advokacii zdar a Konopné církvi zvláště 


Dne 23.9.2016                         Dušan Dvořák, v.r.

Příloha:

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6
ÚS a NS, MSp a NSZ ČR


Věc: žádost o informace statutárním zástupcům výše uvedených orgánů veřejné moci, kteří na níže uvedené soudce a participující státní zástupce odmítají bez odůvodnění podat kárný/trestní podnět a řešit vážné porušení zákona, přestože je doloženo na důkazech, že tím kryjí závažné zločiny doložené poškozenými rodinami, lékaři i soudním znalcem v oboru soudního lékařství.

Žádáme vydat tyto informace

1.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci obecních a odvolacích soudů a především níže označených senátů dovolacího a ústavního soudu v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k spáchaným zločinům žádaným od roku 2009 prošetřit, když je doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství toto zakazují policii vyšetřit a bez odůvodnění označují trestní podněty za nedůvodné, stejně tak ministři spravedlnosti při podaných stížnostech pro porušení zákona a kárných podnětech. 

2.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci a žalobci v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k vytýkané netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31. odst. 1 trestného zákoníku – viz poučení pro Polici ČR v příloze. Navíc při doloženém naprosto nezákonném postupu při určení vzorku k měření obsahu THC v konopí, kdy NS nakonec uvede, že policie vychází z unijní normy a neuvede ani, zda police vychází doleva nebo rovně či doprava…. (v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného?). Pokud však víte, jak JINAK věc uskutečnit, toto uveďte. 

3.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou žalobci a soudci v rozhodnutích zcela vědomě lhát, aby v rozporu s úmluvami a zákonem a judikaturou nepředali předběžné otázky Soudnímu dvoru, konkrétně, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že daný zákon není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Pokud se domníváte, že jsou daní zástupci veřejné moci právně nezpůsobilí, toto sdělte.

4.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou statutární zástupci výše uvedených orgánů justice a exekutivy neuvést vůbec žádné odůvodnění, když odmítají podat kárný/trestní podnět na níže uvedené soudce a participující státní zástupce. 

5.   Sdělte, zda na základě jakého práva (správní, trestní, jiné) se se soudci a státními zástupci vede kárné řízení a které předpisy a ustanovení to upravují.
U ústavního a nejvyššího a soudu jde o „soudce“ (a participující „státní zástupce“ NSZ) těchto senátů: 

Nejvyšší soud: senáty 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 

Ústavní soud: senáty II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16

Děkujeme za váš zájem

6. 9. 2016                                Miloslav Tetour, MCA, předseda


Příloha: Výňatek z reakce vedoucího výzkumu na výzvu ředitelství policie Olomouckého kraje na doplnění níže uvedených otázek dle zákona č. 106/1999 Sb ke konfiskaci konopí v Ospělově v roce 2016 ze dne 2. září 2016 č.j. KRPM -113133-2/ČJ-2016-1400PI 

Ptáte se mne, abych doplnil žádost o informace na níže uvedené otázky: 

1) Lze v souladu s § 28 TZ JINAK ochránit svůj život a zdraví, když  ne pěstováním a zpracováním konopí, lze snad jinak realizovat výzkum a ctít náboženskou svobodu?
2) Lze snad v souladu s § 31 ODST. 1 TZ JINAK garantovat celospolečenský prospěch?
3) Lze snad donekonečna lhát jako školáčci, že konopí je prekurzor, abyste nešli za ty zločiny do vězení? Copak si neumíte přečíst, co vám již v roce 2011 napsal také soudní znalec, že tím mrzačíte a zabíjíte lidi a Olgu Novotnou a nejen ji jste doložitelně zabili? Vám nedochází, že pácháte zločin a můžete skončit ve vězení?

Doplnění:

1)    Pokud vám lékař předepíše konopí a vy nemáte desítky tisíc Kč/měsíčně na konopí v lékárně, lze jinak než v krajní nouzi pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví a život a další ústavně garantovaná práva?

2)    Pokud lze získat pouze licenci na pěstování konopí dle nenotifikovaného § 24 ZoNL nenotifikovaným předpisem č. 50/2013 Sb., ale licenci na zpracování konopí na léčivo dle nenotifikovaného § 15, písm e) nikdo nevydává, lze jinak než přípustným rizikem realizovat výzkum cannabisterapie a léčivých genetik konopí?

3)    Pokud v Příloze 2 uvedení justiční mafiáni vědomě v rozhodnutí lžou, že konopí je prekurzor, což odporuje zákonu a judikatuře, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do ZoNL, což odporuje úmluvám a judikatuře, že ZoNL není technický předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice, což odporuje úmluvám a veřejné databázi TRIS, aby ochránili prostějovské státní zástupce a soudce před vězením za spáchané zločiny doložené soudním znalcem (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena 1994) a paní Olga Novotná v procesu 2 T 104/2010 u OS Prostějov st. zástupci a soudkyni doložila lékařskou zprávu o mizejících nádorech a st. zástupci opětovně konfiskovali a konfiskovali a zakazovali spáchané zločiny vyšetřit, lze se domnívat, že na policii neumíte česky a nevíte, co je vaše zákonná povinnost? Na straně organizované zločinecké skupiny OSZ a OS Prostějov je doložen zločin, na mé straně prospěch, copak nemáte mentální způsobilost to posoudit a musíte se tou bandou zločinců nechat zneužívat? Copak nevíte, že v Norimberském procesu byli odsouzeni nejen organizátoři zločinu, ale také jeho vykonavatelé, kteří se vymlouvali, že jen poslouchali rozkazy?

Od: Stašková Martina, Mgr. <MStaskova@msp.justice.cz>
Datum: 22. září 2016 14:14
Předmět: MSP-737/2016-OSV-OSV
Komu: "info@konopijelek.cz" <info@konopijelek.cz>

Vážený pane Tetoure,
            k Vaší žádosti o informace ze dne 6. 9. 2016 doručené Ministerstvu spravedlnosti ČR dne 7. 9. 2016 uvádíme k jednotlivým bodům následující.
            Dotazy pod body č. 1 a 2 nejsou srozumitelné a není z nich patrno, jaké informace požadujete, proto na takto položené otázky nelze odpovědět.
            K bodu č. 3 sdělujeme, že dle čl. 95 odst. 1 Ústavy je soudce při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu České republiky. Právní názor soudu, který je v konkrétní věci závazný, proto nelze označovat za lživý pouze z toho důvodu, že je odlišný od právního názoru jiného subjektu.
            K bodu č. 4 uvádíme, že rozhodnutí o tom, zda bude podán návrh na zahájení kárného řízení nebo trestní oznámení není rozhodnutím dle správního či trestního řádu (nadto proti němu není přípustný opravný prostředek), a proto se zásadně neodůvodňuje.      
            K dotazům pod bodem č. 5 sdělujeme, že procesní úprava kárného stíhání soudců obecných soudů a státních zástupců je obsažena v zákoně č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Kárné řízení se soudci Ústavního soudu je upraveno v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, který obsahuje jak procesní, tak i hmotněprávní úpravu. Kárné řízení bývá obecně podřazováno pod správní právo s výjimkou zvláštní úpravy u soudců Ústavního soudu náležející do odvětví ústavního práva.
            Pokud jde o kárné řízení o kárném provinění soudce Ústavního soudu, uplatní se konkrétně úprava ustanovení § 132 a násl. zákona o Ústavním soudu. Kárným proviněním je dle ustanovení § 133 odst. 1 předmětného zákona jednání, jímž soudce snižuje vážnost a důstojnost své funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu, jakož i jiné zaviněné porušení povinností soudce. Kárným žalobcem je v případě soudců Ústavního soudu pouze předseda tohoto soudu, a proto můžete podat toliko podnět k zahájení kárného řízení, nicméně na jeho zahájení neexistuje právní nárok. O zahájení kárného řízení s předsedou Ústavního soudu se může usnést plénum na společný návrh nejméně tří soudců.
            Obdobně i zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, který se vztahuje na soudce obecných soudů, definuje v ustanovení § 87 odst. 1 kárné provinění jako zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Kárným proviněním státního zástupce se pak rozumí dle ustanovení § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.
            Procesní úpravu pak pro soudce obecných soudů a státní zástupce (jakož i soudní exekutory) obsahuje již výše zmíněný zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, přičemž kárným soudem, který v řízení jedná a rozhoduje, je dle ustanovení § 3 Nejvyšší správní soud. Návrh na zahájení kárného řízení jsou oprávněny podat pouze osoby taxativně vypočtené v ustanovení § 8 tohoto zákona – i jim lze obdobně jako ve výše uvedeném případě podat podnět k zahájení kárného řízení, avšak opět bez nároku na jeho zahájení.

S pozdravem
Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461