Tour de Franz 2016 k Mezinárodnímu dni lidských práv dne 10.prosince 2016 s performance Bed In Tour 2008-2016
Předmluva: Od celorepublikové performance a happeningu proti mnohdy otřesnému cynismu, BED IN s televizní tiskovou konferencí v žižkovském Ateliéru ALF k transformaci těchto služeb na Mezinárodní den lidských práv dne 10.prosince 2008 probíhá on-line 8 let trestních řízení (10 obvinění)  pro iniciátora BED IN a ex ředitele Edukativní konopné kliniky Ateliéru ALF Dušana Dvořáka narozeného dne 12.ledna 1962 v Olomouci za výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a 4 roky probíhají opakované pokusy prekurzorové justice a jí spřízněných znalců zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti. Opětovně dne 6.12.2016 Okresní soud v Prostějově - viz výše.  Okresní soud v Prostějově toto níže uvedené podání ve formě oznamovací direktní výzvy soudní úřednice učinil 14 dní po oznámení od policie a OSZ v Prostějově do žalobního spisu u OS v Prostějově na Dušana Dvořáka dne 24.10. 2016  se  spisem znalce MUDr. Jiřího Švarce a posudkem na Dušana Dvořáka ze dne 28.8.2016 (konfiskace a obžaloba za roky 2014 a 2015) a totožném oznámení ošetřující lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové soudu, opětovně dne 21.3.2016, že ochranná léčba Dušana Dvořáka je a byla nedůvodná a že Dušan Dvořák nikdy neměl být omezován na právní způsobilosti, že jde o problém justiční, ne psychiatrický.  Opětovně bude Okresním soudem v Prostějově zkoumáno, jak zase zbavit Dušana Dvořáka svéprávnosti, aby se nesměl soudit? Znalci a lékaři a tvrdá data a důkazy vylučují, že by snad Dušan Dvořák nemohl vymáhat škody, trvat na potrestání pachatelů zločinu a žádat Akademický senát Univerzity Palackého o odvolání naprosto cynického a možná  i zkorumpovaného rektora za podporu univerzity hanáckých bolševiků organizovanému zločinu a zpronevěru veřejných prostředků při udělení Ceny Františka Palackého dne 8.6.2016 důvodně podezřelému ochránci organizovaného zločinu, předsedovi Ústavního soudu ČR Pavlu Rychetskému. Komplexní znalecký posudek znaleckého ústavu PN Bohnice navrhující pro justici Dušanu Dvořákovi kolegiem znalců zrušení ochranné léčby i přes pokračování v páchání údajné trestné činnosti dne 26.8.2016 není od 12.9.2016, kdy byl údajně vypraven z PN Bohnice k soudu ( ke dni 6.12.2016),  stále ve spisu a je možná potřeba jej přepracovat a ověnčit pentlemi justičního a exekutivního gentlemanství při porušování § 107 trestního řádu údajnými znalci první infekční choroby cannamnézia v dějinách působících na zdravotnických pracovištích také v pozici ředitelů, majitelů, učitelů a primářů VN Olomouc, PPP Olomouc, PN Kroměříž, PN Bílá Voda, PN Šternberk a zejména ochraňme bizardního profesora znalce prekurzorové biologické psychiatrie z Karlovy univerzity v podobě přednosty a primáře FN Hradec Králové, kde zřejmě soudruh psychiatr zkouší s nemocnými pravidelné přelety nad Kukaččím hnízdem konopných prekurzorů, Husáků, Jakešů a Urválků. 
podvodům, byrokracii, kradení a zneužívání tísně znevýhodněných lidí a celých skupin a rodin ve zdravotně sociálních službách


Mistra Markéty Dítě Přichází
"Nu što tipjér, pianěr?"
Soudní dvůr zasedá. Naslouchejte Jezulátka Máji.
 "Jdi středem proti proudu Google až dojdeš k Open Royal Academy a tam zabočíš v Evropě u Ospělova do Edukativní konopné kliniky. Jdi přes komáry  a bažiny pořád dál a dál s velkým koněm z Milkova,  ze Srdéčka a Vojtěchova projdi skrze konopnou kapli, farmu, pohřebiště, les a zahradu Konopné apatyky královny koloběžky první. Tak najdeš v labyrintu Konopné církve svůj Ráj srdce, nebo jdi v noci za úplňku po Dupavé cestě od Svojanova, Kozova a Bouzova a vez ženu, děti a majetek na dlouhou zimu na nejsilnějším koňském povozu. 
Císař nemá šaty, země není placatá a konopí není prekurzor. 

In Nomine Cannabis. 
Advokátní kancelář Mgr. Milan Popelka

nám. T.G. Masaryka 11, 796 01 Prostějov
tel/fax.: 582334069, e-mail: ak.popelka@seznam.cz
IČ: 66247713, ev.č. ČAK – 8728                                                                                  Okresnímu soudu
         v Prostějově

         ke sp.zn.: 0 Nt 820/2011


Obviněný:          Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale bytem Ospělov 6, 798 55  Ludmírov - Ospělov


Obhájce:            Mgr. Milan Popelka, advokát se sídlem nám. T.G.Masaryka 11 v Prostějově

                                                                                   


Stížnost obviněného


                                                                                  proti usnesení OS v Prostějově č.j.
0 Nt 820/2011 ze dne 29.8.2016

                                                                                  dvojmo                                                                                 

            Ve shora uvedené trestní věci podávám v řádné lhůtě proti usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j.  0 Nt 820/2011-309 ze dne 29.8.2016, kterým Mgr. Ivona Otrubová nebyla vyloučena z vykonávání úkonů v předmětném trestním řízení a dále byl zamítnut můj návrh na povolení obnovy řízení, tuto
stížnost:
            V celém rozsahu trvám na mém podání, které jsem dne 26.5.2016, resp. 26.8.2016 soudu podal, tedy trvám jak na tom, že předsedkyně senátu Mgr. Ivona Otrubová má a musí být vyloučena z úkonů trestního řízení proti mé osobě, když jsem to podrobně také odůvodnil, neboť je důvodně podezřelá ze závazných zločinů v mých kauzách a stejně tak jsem přesvědčen, že můj návrh na obnovu řízení je důvodný, jak jsem také podrobně odůvodňoval i odkazem na rozsudky Nejvyššího soudu ČR, které v mé věci byly citovány a které zohledněny žádným způsobem nebyly. Konkrétně pak soudkyně nerespektovala vykonávací Rozsudek NS ze dne 23. 02. 2012, který jí písemně zakázal dát mi pokutu 10.000,- šetřenou u NS z důvodů dovolání ministra, viz poslední odstavec rozsudku  3 Tz 1/2012: “Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného.

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby Krajský soud v Brně napadené usnesení jako nedůvodné zrušil, vyloučil Mgr. Ivonu Otrubovou z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 0 Nt 820/2011 a rozhodl o povolení obnovy řízení skončeného pravomocným usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 4.5.2012 č.j. 0 Nt 820/2011-42.

V Prostějově dne 14. září 2016

                                                                                              Mgr. Dušan Dvořák


Mgr. Ivona Otrubová a na OSZ Mgr, Ivo Černík online 2008 - 2016, důkazy?