Okresní soud v Prostějově, usnesení o pokutě 10 tisíc KčAdvokátní kancelář Mgr. Milan Popelka

nám. T.G. Masaryka 11, 796 01 Prostějov
tel/fax.: 582334069, e-mail: ak.popelka@seznam.cz
IČ: 66247713, ev.č. ČAK – 8728                                                                                  Okresnímu soudu
         v Prostějově

         ke sp.zn.: 0 Nt 820/2011


Obviněný:          Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale bytem Ospělov 6, 798 55  Ludmírov - Ospělov


Obhájce:            Mgr. Milan Popelka, advokát se sídlem nám. T.G.Masaryka 11 v Prostějově

                                                                                   


Stížnost obviněného


                                                                                  proti usnesení OS v Prostějově č.j.
0 Nt 820/2011 ze dne 29.8.2016

                                                                                  dvojmo                                                                                 

            Ve shora uvedené trestní věci podávám v řádné lhůtě proti usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j.  0 Nt 820/2011-309 ze dne 29.8.2016, kterým Mgr. Ivona Otrubová nebyla vyloučena z vykonávání úkonů v předmětném trestním řízení a dále byl zamítnut můj návrh na povolení obnovy řízení, tuto
stížnost:
            V celém rozsahu trvám na mém podání, které jsem dne 26.5.2016, resp. 26.8.2016 soudu podal, tedy trvám jak na tom, že předsedkyně senátu Mgr. Ivona Otrubová má a musí být vyloučena z úkonů trestního řízení proti mé osobě, když jsem to podrobně také odůvodnil, neboť je důvodně podezřelá ze závazných zločinů v mých kauzách a stejně tak jsem přesvědčen, že můj návrh na obnovu řízení je důvodný, jak jsem také podrobně odůvodňoval i odkazem na rozsudky Nejvyššího soudu ČR, které v mé věci byly citovány a které zohledněny žádným způsobem nebyly. Konkrétně pak soudkyně nerespektovala vykonávací Rozsudek NS ze dne 23. 02. 2012, který jí písemně zakázal dát mi pokutu 10.000,- šetřenou u NS z důvodů dovolání ministra, viz poslední odstavec rozsudku  3 Tz 1/2012: “Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž při svém rozhodování bude podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud. Okresní soud se pak při svém rozhodování bude zabývat věcnou správností napadeného usnesení. Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného.

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby Krajský soud v Brně napadené usnesení jako nedůvodné zrušil, vyloučil Mgr. Ivonu Otrubovou z vykonávání úkonů trestního řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 0 Nt 820/2011 a rozhodl o povolení obnovy řízení skončeného pravomocným usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 4.5.2012 č.j. 0 Nt 820/2011-42.

V Prostějově dne 14. září 2016

                                                                                              Mgr. Dušan Dvořák