OS Prostějov a vzešlé náklady na znalce a advokáty a určení osoby odpovědné za pokutu za dovoláníCannabis is The Cure, z.s., IČO: 266 70 232, Tylova 963/2, korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Okresní soud v Prostějově

Věc žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a dodatek níže uvedené stížnosti
I.              
Okresní soud v Prostějově řešil v letech 2009 - 2016 řadu podání od policie, zastupitelství a justice a advokátů ve věci manželů Dvořákových, zakladatelů odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a tužil jejich radosti v Ospělově.
Uveďme, že od 21. 8. 2015 nebyl níže uvedený seznam č.j. klíčových rozhodnutí OS Prostějov aktualizován a v žádosti laskavě žádáme rozhodnout k datu podání žádosti, kdy s ohledem na možné vyžádání informací u OS Prostějov zapůjčených spisů předem souhlasíme s prodlouženou lhůtou k podání informace, což dle zákona sdělte, zda potřebujete k zjištění informací prodloužit lhůtu.
Uveďte nejprve, které níže uvedené spisy a kým jsou/byly od 1. ledna 2016 do současnosti zapůjčeny.
Jde souhrnně o spisy dle chronologie vedené Open Royal Academy u OS Prostějov:

Sp.zn. 5 C 596/2009 (OSP)
Sp. zn. 0 Nt 815/2009 (DP) (HLEDÁNI P|REKURZORzorové argumentace OS a OSZ nalezené u KS v Brně a potvrzené NS a US)
Sp. zn. 2 T 104/2010 (P|REKURZOR), žádaná náhrada škody v roce 2010 byla 77 mil. Kč
Sp. zn. 0 Nt 822/2010 (DP) – Vědomý zločin – prekurzorový seriál s justiční žumpou začíná
Sp. zn. 2 T 65/2011  (P|REKURZOR)
Sp. zn. 0Nt 820/ 2011 (POK) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 0 Nt 825/2011 (DP) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 0Nt 836/2012 (DP) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 0NC 1986/2012 (NEP) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 T 104/2010 - 803 (NEP) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 T 104/2010 – 811 (OLA) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 T 104/2010 – 828 (OLP) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 Nt 1257/2013 (OO, úroda 2011) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2Nt 1151/2014 (OO, úroda 2010) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 3 Nt 1151/2014 (OO, úroda 2012) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 0 Nt 843/2014 (DP) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 T 104/2010 (OBN 2014) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 Nt 1257/2013  (OBN 2014, nepovoleno, úroda 2011) (P|REKURZOR)
Sp.zn. 3 Nt 1151/2014 (OO, úroda 2012) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 T 104/2010 -1001 (OBN 2015)  (P|REKURZOR)
3Nt 1151/2014 - 411 (26. 5. 2015 usnesení o zabrání úrody 2012) (P|REKURZOR)
Sp. zn. 2 T 104/2010 -1238 (dne 26.6.2015 - nepodjatost) (P|REKURZOR)

Sp. zn. 2 T 104/2010 -1239/ OSZ 1 ZT 55/2012-207 (dne 26.6.2015/29.2.2016  - nepovolení obnovy)  (P|REKURZOR)

Žádost:
1)    Advokáti ex offo přidělení OS Prostějov Dušanu a Radomíře Dvořákovým: Přiřaďte v rozhodnutí ke jménu advokáta ex offo i trestní spis a datum rozhodnutí o proplacení soudem uznané odměny advokátovi ex offo a výši této odměny přiznané hradit a) z rozpočtu obviněné/obviněného, nebo b) státního rozpočtu. Sdělte za c), které odměny advokátů ex offo dle jakého ustanovení jakého předpisu byly přiřazeny k úhradě obviněnému, a ty, které byly d) hrazeny z rozpočtu a sdělte opět dle jakého ustanovení. Sdělte tedy, jakou konkrétní výši odměny konkrétním advokátům ex offo Okresní soud v Prostějově v letech 2010 – 2016 přiznal ve výše uvedených kauzách, když zastupovali jako okresním soudem určení advokáti Dušana Dvořáka a Radomíru Dvořákovou.
2)    Sdělte ustanovení a předpis, zda může být advokát ex offo určený a) SZ nebo policií, nebo zda je advokát ex offo vždy určen pouze za b) soudem).  
3)    Sdělte, jaká je celková výše odměny  znalkyně MUDr. Zmekové, která v 2 T 104 /2010 byla určena Okresním soudem v Prostějově k vypracování posudku na Dušana Dvořáka při hodnocení právní způsobilosti pro trestní řízení za dobu 2008  - 2009, kdy Dušan Dvořák získal řadu českých a zahraničních cen a cenu vlády za web www.konopijelek.cz. a tato „znalkyně porušující vědomě přísahu“ uvedla, že v době trestné činnosti od dubna 2008 do září 2009 byl Dušan Dvořák nepříčetný a nechápal, že páchá trestnou činnost.
4)    Sdělte, dle jakého ustanovení kterého předpisu není obviněný povinen hradit soudně znalecký posudek vyžádaný policií, zastupitelstvím nebo soudem? Nebo je povinen jej hradit, jen když je odsouzen? Opět prosím předpis.
5)    Sdělte, které ustanovení kterého zákona určuje, že lze vyplatit advokáta ex offo ze státního rozpočtu před vynesením rozhodnutí, které má určit, zda bude jeho odměna hrazena ze státního rozpočtu, nebo odsouzeným, jako se stalo v případě 2 T 104/2010.
6)    Sdělte, které ustanovení kterého zákona určuje, že je advokát ex offo oprávněn odmítnout zastupování pro dovolání u NS tvrzením, že advokát ex offo zastupuje klienta pouze do odvolání ke krajskému soudu, nikoliv dovolání u NS jako se stalo v případě 2 T 104/2010.
7)    Sdělte, které ustanovení kterého zákona určuje, že advokát ex offo není povinen zastavit projednávání kauzy u odvolacího soudu, když při procesu před verdiktem zjistí, že ani advokát, ani klienti (Dvořákovi) neznají odvolání obžaloby, jako se stalo v případě 2 T 104/2010. (odsuzující rozsudek KS Brno plný záchranných prekurzorů je OS Prostějov jistě velmi dobře znám)
8)    Sdělte za a), které ustanovení kterého zákona určuje vystavení pokuty 10 tisíc Kč za nepatřičné prekurzorové dovolání, jako se stalo Dušanu Dvořákovi v procesu 2 T 104/2010 a dovolání odmítnutém nositelkou ceny za nejlepší prekurzorový judikát JUDr. Miladou Šámalovou v rozhodnutí NS ze dne 27. 10. 2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 (čili 5 měsíců po oznámení spáchaných zločinů soudním znalcem)? Sdělte také za b), zda o této pokutě 10.000,- Kč rozhodla soudkyně OS Mgr. Otrubová, nebo za c) soudkyně NS JUDr. Šámalová. Muže za d) o takovéto pokutě za údajně nepatřičné dovolání rozhodnout soudní úředník bez příkazu soudce, pokud ano, sdělte za e) ustanovení a předpis, který to svoluje.
9)    Sdělte, zda a jakým předpisem a ustanovením soudní úředník bez příkazu soudce rozhodnout o udělení ochranné léčby podle jejich typu a stupně ochrany společnosti? Viz sp. zn. 2 T 104/2010 – 811 (OLA) a sp. zn. 2 T 104/2010 – 828 (OLP).
10) Je soudce odsouzený za vědomé (či nedbalostní) porušování zákona povinen nahradit vzešlé škody na státním rozpočtu a poškozených jako jsou povinni úředníci? Nebo jde jenom do vězení nebo má podmínku, ale nemá jen talár a finanční sankce. Sdělte předpis a ustanovení, které vylučuje hradit soudcům jimi vědomě způsobené škody.

II.            
Sdělte za a), které ustanovení a předpis či judikatura zavazuje soudce okresního soudu splnit přikazující rozsudek Nejvyššího soudu jako v případě soudkyně Mgr. Otrubové ve věci sp. zn. 0Nt 820/ 2011 (pokuta 10.000,- Kč udělená v přípravném trestním řízení k žalobě sp. zn. 2 T 65/2011 a ochranném opatření sp.zn. 2Nt 1151/2014, zakázaná udělit obviněnému Dušanu Dvořákovi dne 23. 2. 2012 č. j. 3 Tz 1/2012). Sdělte rovněž za b) předpis a ustanovení, které určuje, že má žadatel obnovy Dušan Dvořák o toto mylné odsouzení pokutou 10.000,- Kč povinnost určit si advokáta a současně se nesmět účastnit jednání a uveďte předpis a ustanovení opravňující soudce učinit řízení takto neveřejné. Mohu za c) vědět, jak bylo rozhodnuto?

III.
Sdělte, kdo konkrétně (předseda, kraj, ministerstvo?) posuzuje tuto soudu již elektronicky a poštou zaslanou stížnost uvedenou v Příloze 1 na naprosto nevhodné chování soudkyně Otrubové snižující vážnost a čest soudu.  Může soud vysvětlit z hlediska rozpočtu a vysokých nákladů na poštovné, proč jsou k jednomu řízení posílány rozhodnutí soudu v samostatných podáních zpravidla přes 40 Kč? V jedné obálce lze přeci ve stejné kauze poslat všechna potřebná sdělení. Nejenže je to vysoce nehospodárné, ale pro občany na vesnici, kde není pošta i s rizikem že si podání nevyzvednou, zvláště pak je li jen do ruky adresáta a s vratkou do 10 dnů. Jak může soud konat, jako v případě obnovy nepatřičné pokuty 10 tisíc Kč, kterou svévolně soudkyně Otrubová udělila, i když to Nejvyšší soud zakázal a číst snad soudkyně Otrubová umí včetně poslední věty daného Rozsudku NS, když poškozený Dušan Dvořák obdržel rozhodnutí o advokátním zastoupení v den konání soudu a další podání o věci samotné nikoliv. Jak může být advokát ex offo seznámen s kauzou, že soudkyně Otrubová neumí číst, když 5 dní je minimum?
Žádáme, aby stížnostní/kárný orgán, je-li jím pro návrh předseda OS,  nařídil OS Prostějov uhradit v kauze č.j. 0 Nt 820/2011  poštou na adresu trvalého bydliště Dušana Dvořáka s 60 denní lhůtou k vyzvednutí  (nejlépe ze mzdy soudkyně) také úrok 8 %p.a. z 10.000 ,- Kč od 4.5.2012 + vlastní pokutu 10.000,- Kč uhrazenou Dušanem Dvořákem již dávno Policii ČR od nařizujícího rozhodnutí soudkyně Otrubové ze dne 4.5.2012 popírající zákaz pokutu udělit, tzn. prozatím úrok 8 %p.a. za 4 roky a 3 měsíce + navrhujeme úhradu všech advokátních nákladů ex offo i řádných advokátů u OS a NS k úhradě nikoliv ze státního rozpočtu, ale ze mzdy nebo úspor soudkyně Otrubové za neznalost českého jazyka a nerespektování rozsudku NS. Podíl soudkyně Otrubové na smrti 60 leté paní Olgy Novotné svědčící v kauze 2 T  104/2010 o mizejících nádorech lékařskou zprávou, smlouvou o spolupráci s podpisem lékaře, smlouvou o vypěstování konopí, žádáme projednat rovněž.

Zasláno poštou a elektronicky

Dne 26. 8. 2016                                 Dušan Dvořák, předseda správní rady

Příloha 1
Dušan Dvořák, MMCA, nar.  12.1.1962, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Okresní soud v Prostějově 

Věc:  Stížnost na rozhodnutí  SOUDKYNĚ OTRUBOVÉ ze dne 9.8. 2016 č.j. 0 Nt 820/2011 a 2 Nt 1151/2014 podezřelé ze spáchání a spolupachatelství  na zločinech dle 4 odstavce § 149 TZ, viz soudní znalec a lékaři http://soudniznalec.blogspot.cz/
 
Daná rozhodnutí obdržená stěžovatelem dne 16.8.2016 neobsahovala den PROJEDNÁNÍ OBNOVY PŘEDMĚTNÝCH KAUZ  a současně žádala ustanovit do 5 dnů advokáta, jinak bude přidělen soudkyní, která je žádána vyloučit  pro extrémní podjatost a aktivní participaci na zločinech tvrdící lživě, že ona není od toho, aby posuzovala, zda konopí léčí a nikdy se nevyjádřila k netrestnosti jednání stěžovatele dle §§ 28 a 31, odst. 1 TZ atd, což justiční mafie na vyšších soudech  včetně ústavního vždy pokryla a k ochraně tohoto organizovaného talárového zločinu si krajský soud (Lukavský) vymyslel, že konopí je prekurzor, aby věc neprojednal Soudní dvůr a stěžovatel nebyl odškodněn.
Jak se stěžovatel náhodně dozvěděl od předsedy soudu a dne 15.8.2016 zjistil telefonicky na informačním a trestním oddělení soudu, řízení  0 Nt 820/2011 mělo probíhat již dne 16.8.2016 a stěžovatel  se ho neměl  účastnit, ale pouze zvolit advokáta, který se zřejmě se soudkyní  domluví.
U druhého řízení není opět určen termín a žádán advokát.
Sděluji, že po obdržení termínu řízení vyzvu pana advokáta Burgeta k zastupování. 

Dne 19. 8. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
                                                                                       
Poštou a elektronicky