Okresní soud v Prostějově jako ochránce a strůjce organizovaného zločinu!Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc


Ministerstvo spravedlnosti sp. zn. MSP-155/2016-OK-STIZ
Prostřednictvím Okresního soudu v Prostějově


Elektronicky a poštou skrze OS Prostějov bez přílohy 

Věc: Podněty na kárná řízení - stížnost na rozhodnutí spolupachatele a předsedy  OS Prostějov JUDr. Petra Vrtěla ze dne 5.8.2016 č.j. Spr 495 a 496/2016 opakovaně od nástupu do funkce nepodat návrhy na kárné řízení na doložené zločince a podvodníky v talárech se spáchanými organizovaným zločiny proti lidskosti doloženými opakovaně soudním znalcem dle § 149 ve čtvrtém odstavci TZ, zejména pak opakovaně usvědčenou zločineckou soudkyni Otrubovou a nezákonné konfiskace Ospělova schvalující zločinecké soudkyně Pluskalovou a Vrchovou za podpory statutárního prostějovského zločince Váni a Vrtěla páchajících vědomě zločiny bez zájmu jim zamezit dle §§ 364 – 368 TZ zakazovaných však vyšetřit všemi stupni mafiánské policie a státního zastupitelství a mafie na ministerstvu vnitra a spravedlnosti a úřadu vlády krytých v kartelu se zločinci u Evropské komise a Štrasburku, viz vyjádření Soudního dvora k této organizované zločinecké bandě prohlašujících svorně lživě konopí prekurzorem, aby státní zástupci a soudci nešli do vězení a nezákonnost jednání české státem organizované mafie porušující právo EU (OSN a Evropy pochopitelně také), ale právo EU až od 1.7.2004, a věc neposoudil Soudní dvůr, viz rozhodnutí SDEU z 14.10.2016 a žádost o informace ze dne 18.9.2015 k děravosti unijního práva při vědomě nezákonném nerespektování článku 267 SFEU členskou zemí s předběžnými otázkami v angličtině, francouzštině i češtině http://court-european.blogspot.com/ s žádostí o připojení stížnosti na předsedu OS Vrtěla ke stížnosti na předsedu Nejvyššího soudu Šámala č.j. MSP-155/2016-OK-STIZ za totožné nepodaní návrhu na kárná řízení pro zločince a podvodníky v talárech na NS, které - možná mentálně postižený Vrtěl neumící zřejmě česky (nebo namísto kárného podnětu je lepší návrh omezit tyto zločince způsobilosti?) v rozhodnutí Spr 496/2016 dokonce cituje a odkazuje, ač má důkazy, že tito mafiáni v talárech NS a ÚS lžou, jak když Babišovi hnízdo estébáků a svazáků tiskne a stejně tak jako zločinec Šámal odkazuje Vrtěl na svobodu mafie v talárech lhát a páchat zločiny s razítkem ČR. PS. Letos jsme k výkladu čl. 23 LZPS připravit referát, pokud zase zločinci zaútočí, trpělivosti s vrahy a podvodníky v talárech už bylo dosti, viz  http://os-prostejov.blogspot.com/

 
Odůvodnění:
č.j. Spr 495/2016
Předseda prostějovské justiční mafie v rozhodnutí sdělil, že obnova řízení, ve kterém označená soudkyně Otrubová nerespektovala závazné rozhodnutí Nejvyššího soudu a udělila poškozenému vysokou pokutu je 16. 8. 2016 v neupřesněném čase a místnosti soudu, o čemž byl prý poškozený dne 1. 8. 2016 rozhodnutím soudu informován, což se nezakládá na pravdě a ani pošta na Tylově, ani pošta na Přichystalové v Olomouci nic takového poškozenému nedoručila je navíc v rozporu s trestním řádem, aby si poškozený kvůli lhaní Otrubové o pokutě bral advokáta, když v takové kauze (lhaní soudkyně o zákonnosti pokuty zakázané NS udělit) lze zastoupení nejen odepřít, ale ani vůbec nemít. Viz stížnost nevládní organizace Art  Language Factory, z.s. pro porušení zákona a popis trestné činnosti soudkyně Otrubové ze dne 6. 6. 2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.comč.j. Spr 496/2016
Předseda prostějovské justiční mafie v rozhodnutí sdělil, že když mafie na krajském, nejvyšším a ústavním soudu říká, že konopí je prekurzor, je to OK a že nevadí, že police měří THC v hrubém rozporu se zákonem a mafie v justici o tom nerozhodne stejně jako nerozhodne o netrestnosti dle §§ 28 a 31 odst. 1 TZ a judikatury včetně unijní a když Otrubová nerespektuje závazná rozhodnutí Nejvyššího soudu, že on neumí česky a nic nezákonného na tom nevidí a opětovně vrchní hanácký justiční mafián vyhrožuje zločiny justičně exekutivní mafie ve víře, že soudruzi bolševici na vyšších soudech budou stejní bastardi a zločiny pokryjí. Nakopat takové zločince, podvodníky a lháře v talárech do zadku je – uznejte - málo. 


Dne 13. 8. 2016                      Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Přílohy toliko elektronicky

1)    Citujme mafii ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13,, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16 kryjící organizovanou zločineckou bandu nižších soudů a státních zastupitelství tvrdící v rozporu s důkazy, zákony a judikaturou, že konopí je prekurzor

2)    Doložme soudním znalcem označení spáchané zločiny ze dne 4. 3., 4.5 a 11. 5. 2011 zakázané justičně exekutivní mafií projednat a pachatele odsoudit


Příloha 1: Citujme lživé tvrzení zločinců na ÚS dne 13.4.2012 č.j. II. ÚS 664/12 a všech dalších výše označených rozhodnutí, že konopí je údajně prekurzor a že údajně jde nařízení  transponovat do zákona a že údajně zákon o návykových látkách a léčivech není technický předpis a nemusí se údajně jeho novelizace oznamovat Komisi, kdy tato brutální okatá a doložitelná lež ústavní mafie slouží jen a pouze k pokrytí zločinců v talárech na NS, KS a OS a NSZ, KSZ a OSZ zneužívajících opakovaně policii k obhajobě vlastního  zločinu. 

„….. Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát. Jak dále uvedl, neshledal žádné rozpory ve stávající právní úpravě týkající se drog, event. návykových látek v České republice s Evropskými právními normami vydanými v této oblasti a také trestněprávní úprava obsažená mimo jiné i v ustanovení § 283 trestního zákoníku s těmito evropskými normami plně koresponduje a nejsou tudíž dány žádné okolnosti, které by vytvářely podmínky pro to, aby se daná věc v rámci předběžné otázky předkládala Soudnímu dvoru Evropské unie. …“


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. 7. 2016, podatelna Ústavního soudu ČR. 
Žádost o ochranu Výzkumnické farmy v Ospělově a farem Konopné církve ze dne 19. 7. 2016 najdete ZDE   


 

21. 7.2016, podatelna Nejvyššího státního zastupitelství 
Návrh na určení lhůty pro obnovy všech trestních řízení u OS Prostějov ze dne 19. 7. 2016 najdete ZDE 

 


21. 7.2016, podatelna Nejvyššího soudu ČR 
Návrh na zahájení kárných řízení se soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou ze dne 19. 7. 2016 najdete ZDE Důkazy o vědomém porušování zákona soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou v letech 2010  -2015 najdete ZDE 20. 7.2016. Olomouc. Velekněz European Cannabis Church Dušan Dvořák. Konopná apatyka královny koloběžky první na startu Tour de Franz, více na www.tourdefranz.cz